Buletin de avertizare octombrie 2013

Logo MADR

MINISTERUL   AGRICULTURII  SI   DEZVOLTARII RURALE

DIRECTIA  PENTRU AGRICULTURA BISTRITA-NASAUD

UNITATEA FITOSANITARA BISTRITA-NASAUD

 

                       

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 7 din  15  octombrie 2013.

 

 

            La M?R – se va aplica un tratament dup? recoltarea fructelor împotriva rap?nului, f?in?rii, moniliozei, bolilor de scoar?? ?i colet, focului bacterian, paduchelui din San-Jose, paduchelui lânos,  acarieni, afide, insecte defoliatoare ?i minatoare.

            La PRUN – se va aplica un tratament în perioada c?derii frunzelor împotriva ciuruirii, moniliozei, bolilor foliare ?i de scoar??, p?duchelui din San-Jose, afide, acarieni.

            La CIRE? ?i VI?IN – se va aplica un tratament în perioada c?derii frunzelor împotriva bolilor de scoar??, moniliozei, bacteriozei, ciuruirilor, p?duchelui din San-Jose, acarieni, insecte defoliatoare ?i minatoare.

            La P?R – se va aplica un tratament dupa recoltarea fructelor împotriva rap?nului, moniliozei, bacteriozei, bolilor de scoar?? ?i colet, focului bacterian, p?duchelui din San-Jose, p?duchelui lanos, acarieni, afide, psilide, insecte defoliatoare ?i minatoare.

            Speciile mai sus men?ionate se vor stropi cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide ?i se va avea în vedere s? se efectueze o îmb?iere total? a pomilor, atât a aparatului foliar cât ?i a organelor lemnoase, inclusiv a coletului.

 

1.  ZEAMA BORDELEZA TIP ,,MIF” – 0,5% + MOSPILAN 20 SG 0,025% – 0,03 %;

2. ALCUPRAL 50 PU – 0,3% +  DANTOP 50 WG – 0,02%  sau DECIS MEGA 50 EW – 0,015%;

4. CHAMPION 50 WP – 0,3% +  CALYPSO 480 SC– 0,02%;

5. FUNGURAN OH 50 WP – 0,3 % sau CUPRITIM 50 PU – 0,3% sau KOCIDE  101 – 0,3% +  ACTARA 25 WG – 0,01%;

 

În livezile de p?r unde este prezent un atac puternic al focului bacterian pentru combatere se recomand? în perioada de repaus vegetativ (în ferestrele de iarna cu temperaturi pozitive si lipsite de precipita?ii) un tratament cu FUNGURAN OH 50 WP în concentra?ie de 3,0% .

 

            Împotriva rozatoarelor mici din culturile de cereale p?ioase de toamn?, culturi agricole perene, plantatii pomicole si pajisti naturale se vor lua urmatoarele masuri:

1. Aplicarea de momeli toxice – recomandându-se urmatoarele produse:

            -     BROMAKOL  25 – 50 g momeli/galeria activ?;

            -     CRITOX   1 cartu? fumigen/galerie activ

            Momelile se împrospateaz? dupa 7 zile, folosind acelea?i doze.

Pentru protec?ia vânatului ?i prevenirea degrad?rii în urma ploilor se recomand? ca momelile

toxice s? se aplice în tuburi confec?ionate din materiale impermeabile.

            Pe suprafetele unde s-au efectuat tratamente se vor instala tabli?e de avertizare ” TEREN OTR?VIT „

            Pesticidele fiind toxice pentru om, albine ?i animale se vor respecta normele de protec?ia muncii ?i tehnica securit??ii.

 

 

                                                           ÎNTOCMIT,   

dr. ing. Georgeta Buciuma?

PROTOCOLUL LAPTELUI

PROTOCOL

 

La ini?iativa Radio Some?, în parteneriat cu Institu?ia Prefectului Bistri?a-N?s?ud ?i cu colaborarea direct? a ?efului Camerei Agricole Bistri?a-N?s?ud, în urma consf?turii cu tema”Valorificarea laptelui autohton”, derulat? în data de 11 octombrie 2013, în Sala de ?edin?e a Palatului Administrativ al jude?ului Bistri?a-N?s?ud, s-a constituit comisia de lucru, pe domeniul laptelui, care are drept scop organizarea activit??ii de colectare a laptelui, destinat proces?rii, în cadrul Asocia?iilor Locale ale Cresc?torilor de Taurine, din jude?ul Bistri?a-N?s?ud.

Membrii comisiei, desemna?i pe baz? de voluntariat sunt: Petru C?tinean, Florin Platon, Daniel Fr?sincari, Marius Suciu, Sebastian Moldovan, Viorel Clap?u ?i Vasile Codrea, iar cu titlul de „invita?i” se vor al?tura membrilor comisiei reprezentan?ii institu?iilor publice cu atribu?ii în domeniul agricol (Direc?ia pentru Agricultur? Bistri?a-N?s?ud, Direc?ia Sanitar? Veterinar? ?i pentru Siguran?a Alimentar? Bistri?a-N?s?ud) precum ?i parlamentarii jude?ului Bistri?a-N?s?ud.

            Membrii comisiei au stabilit de comun acord c? este nevoie de organizare, informare ?i de realizarea unor investi?ii pentru colectarea ?i comercializarea laptelui la nivel de ACTL, în acest sens, s-a propus un program de lucru pe care comisia îl va derula în urm?toarele 6 luni, dup? cum urmeaz?:

-          Pân? la data de 1 noiembrie 2013, se stabile?te calendarul întâlnirilor cu membrii ?i comitelele de conducere de la nivelul fiec?rui ACTL;

-          Finalizarea ?irului de întâlniri la 1 martie 2014;

-          Prelevarea probelor de lapte de la fiecare produc?tor pentru analiza conformit??ii laptelui;

-          Alc?tuirea de proiecte spre realizarea investi?iilor în ce prive?te înfiin?area Centrelor de Colectare a Laptelui la nivel de ACTL, cu termen de finalizare 1 martie 2014;

-          Realizarea investi?iilor în ce prive?te înfiin?area Centrelor de Colectare a Laptelui, la nivel de ACTL, cu termen de finalizare 1 septembrie 2014;

-          Monitorizarea Centrelor de Colectare a Laptelui, la nivel de ACTL ?i constituirea grupurilor de produc?tori.

Prima întâlnire a membrilor comisiei va avea loc în 18 octombrie 2013, începând cu ora 12.00, în Sala nr. 15 a Institu?iei Prefectului jude?ului Bistri?a-N?s?ud.

TARIFE SERVICII C.A.J.BISTRITA-NASAUD

ANEX?
LA HOT?RÂREA CONSILIULUI JUDE?EAN BISTRI?A-N?S?UD
NR.17 din 04.02.2013

1. Servicii acordate operatorilor economici care comercializeaz? utilaje agricole, material semincer, îngra?aminte, substan?e fitosanitare, etc. pentru participare în cadrul târgurilor ?i expozi?iilor organizate de Camera Agricol? Jude?ean?. 200 LEI
2. Servicii acordate diver?ilor operatori economici pentru promovarea produselor comercializate de c?tre ace?tia în revista editat? de c?tre Camera Agricol? Jude?ean?.
(Policromie) 1,0 cmy/Pag.A4, A3
3. Servicii de multiplicare a materialelor informative de specialitate. 1,00/pagin?
4. Servicii privind elaborarea documenta?iei pentru accesarea de fonduri de la Uniunea European? pentru proiecte finan?ate prin Programul Na?ional de Dezvoltare Rural? pe M?surile 112, 121, 123,312,312. (3 exemplare pe suport de hârtie ?i CD
1% din valoarea proiectului
5. Servicii de elaborare de proiecte finan?ate prin Programul Na?ional de Dezvoltare Rural? pe m?sura 141- Dezvoltarea fermelor de semi-subzisten??. (3 exemplare pe suport de hârtie ?i CD)
300 lei/proiect
6. Organizarea de cursuri de preg?tire profesional? a adul?ilor autorizate de Consiliul Na?ional de Formare Profesional? a Adul?ilor. 300 lei/cursant
7. Completarea cererilor de plat? pentru ob?inerea subven?iilor APIA în format electronic on-line
(IPA on-line). 20 lei/cerere
(în func?ie de num?rul parcelelor)
8. Servicii de contabilitate pentru PFA- beneficiari a M?sura 141-Dezvoltarea fermelor de semi-subzisten??. 100 lei/an
9. Întocmire dosarelor pentru cererile anuale de plat? pe M?sura 141-Dezvoltarea fermelor de semi-subzisten?? pentru tran?a I de plat? (3 exemplare pe suport de hârtie ?i CD) 50lei
10 Întocmire dosarelor pentru cererile anuale de plat? pe M?sura 141-Dezvoltarea fermelor de semi-subzisten?? pentru tran?a II, III, IV ?i V de plat?. (3 exemplare pe suport de hârtie ?i CD) 100 lei

Buletin de avertizare nr.2

MINISTERUL AGRICULTURII ?I DEZVOLT?RII RURALE
DIREC?IA PENTRU AGRICULTUR? BISTRITA-N?S?UD
UNITATEA FITOSANITAR? BISTRI?A-N?S?UD

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 2 din 8 aprilie 2013

La M?R se vor aplica 3 tratamente astfel :
– tratamentul I – pentru combaterea g?rg?ri?ei florilor de m?r (Anthonomus pomorum), insectelor minatoare, ou?lor de afide ?i acarieni, p?duchelui din San-Jose, p?duchelui lânos, f?in?rii cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide:

2. ACTARA 25 WG – 0,01% + KUMULUS DF – 0,3% sau KARATHANE M 35 CE – 0,06% ;
3. CALYPSO 480 SC – 0,02% + MICROTHIOL SPECIAL – 0,3% ;

Tratamenul se va efectua în perioada 11-16 aprilie 2013 – atunci când 10 – 15 % din mugurii florali sunt dezmuguri?i (bracteele sunt distantate ?i la vârf se vede u?or culoarea verde-argintiu)

ATEN?IE – Tratamentul se va începe pe versan?ii sudici ?i cu soiurile timpurii iar perioada de avertizare se va prelungi cu num?rul de zile cu ploi, temperaturi sc?zute ?i vânt puternic.
– tratamentul II – se va efectua la începutul înfrunzitului mugurilor florali (urechiu?a de ?oarece) dac? plou? cel pu?in 0,3 mm ?i temperatura atmosferic? este mai mare de 6 grade celsius. Tratamenul se va încheia în 5 – 6 zile. În cazul în care lipse?te unul din criteriile de mai sus tratamentul nu se efectueaz?.

– tratamentul III – se va efectua între fazele de r?sfirarea inflorescen?ei ?i înfoierea corolei (perioada se poate prelungi pân? când 0,5% din inflorescen?e au câte un boboc înflorit) – acest tratament trebuie efectuat fiind considerat tratament cheie în prevenirea ?i combaterea rap?nului.

Pentru combaterea rap?nului, f?in?rii, focului bacterian, moniliozei, bolilor de scoar?? ?i muguri, insectelor minatoare ?i defoliatoare, g?rg?ri?ei mugurilor (Sciaphobus squalidus)(tratamentul II ?i III) se va interveni cu:

1. ZEAMA BORDELEZ? TIP „MIF”– 0,5% sau CHAMPION 50 WP – 0,3% sau FUNGURAN OH 50 WP –0,3% sau
KOCIDE 2000 – 0,25% sau ALCUPRAL 50 PU – 0,3% + SHAVIT 25 EC – 0,05% sau KUMULUS DF – 0,3% sau KARATHANE M 35 CE – 0,06% + CALYPSO 480 SC – 0,02% sau ACTARA 25 WG – 0,01% sau MOSPILAN 20 SG 0,025% – 0,03 % sau ADMIRAL 10 EC – 0,1%;
2. ANTRACOL 70 WP – 0,3% + KARATHANE M 35 CE – 0,06% + DECIS MEGA 50 EW – 0,015%;
3. CLARINET – 0,1% + DECIS MEGA 50 EW – 0,015%.

La PAR se vor aplica 2 tratamente pentru combaterea focului bacterian al rozaceelor, arsurii bacteriene comune, puricelui melifer, p?duchelui din San-Jose ?i al?i p?duchi ?esto?i, ou? de afide, acarieni, insecte defoliatoare ?i minatoare astfel :
– tratamentul I – se va efectua la începutul înfrunzitului mugurilor florali (urechiu?a de ?oarece) dac? plou? cel pu?in 0,3 mm ?i temperatura atmosferic? este mai mare de 6 grade celsius. Tratamenul se va încheia în 5 – 6 zile. În cazul în care lipse?te unul din criteriile de mai sus tratamentul nu se efectueaz?.

– tratamentul II – se va aplica între faza de r?sfirarea inflorescen?ei ?i înfoierea corolei (perioada se poate prelungi pân? c?nd 0,5% din mugurii florali au câte o floare desf?cut?) – acest tratament trebuie efectuat fiind considerat tratament cheie în prevenirea ?i combaterea rap?nului.

Se va folosi unul din urm?toarele amestecuri de pesticide :

1. ZEAMA BORDELEZ? TIP „MIF”– 0,5% sau CHAMPION 50 WP – 0,3% sau FUNGURAN OH 50 WP – 0,3% + MOSPILAN 20 SG 0,025% – 0,03 % sau ADMIRAL 10 EC – 0,1%;

2. ALCUPRAL 50 PU – 0,3% sau KOCIDE 2000 – 0,25% + CALYPSO 480 SC – 0,02% sau ACTARA 25 WG – 0,01%;
3.CLARINET – 0,1% + DECIS MEGA 50 EW – 0,015%.

La PRUN se vor aplica 2 tratamente pentru combaterea moniliozei, hurlupilor , bacteriozelor, p?duchelui din San-Jose, ou?lor de afide ?i acarieni astfel:
– tratamentul I – se va aplica la umflarea mugurilor ( buton verde ) ?i se va încheia în 5 – 6 zile;

– tratamentul II – se va aplica începând de la faza de buton alb pân? la deschiderea primelor flori cu:

ZEAMA BORDELEZ? TIP „MIF”– 0,5% sau ALCUPRAL 50 PU – 0,3% sau CUPRITIM 50 PU – 0,3% sau KOCIDE 2000 – 0,25% sau FUNGURAN OH 50 WP – 0,3% + MOSPILAN 20 SG 0,025% – 0,03 % sau ADMIRAL 10 EC – 0,1%;

La CIRE? ?i VI?IN se vor aplica 2 tratamente pentru combaterea moniliozei, ciuruirii bacteriene ?i micotice, p?duchelui din San-Jose, ou?lor de afide astfel :
– tratamentul I – se va aplica la umflarea mugurilor ( buton verde ) ?i se va încheia în 5 – 6 zile;

– tratamentul II – se va aplica începând de la faza de buton alb pân? la deschiderea primelor flori cu unul din urm?toarele amestecuri de pesticide:

1. ZEAMA BORDELEZ? TIP „MIF”– 0,5% + DECIS 2,5 EC – 0,025% ;
2. CUPRITIM 50 PU – 0,3% sau ALCUPRAL 50 PU – 0,2% + FASTAC 10 EC – 0,015%.
3. FOLICUR SOLO – 0,075% + DECIS 25 WG – 0,003% sau KARATE ZEON – 0,015%.

RASADURILE DE LEGUME ( tomate, ardei, vinete, varz?, gulii ) – se vor stropi împotriva bolilor foliare ?i de tulpin?, afidelor, musculi?ei albe, acarienilor cu:
1. PREVICUR 607 SL 0,15% – 0,25% sau FOLPAN 50 WP – 0,2% sau MERPAN 50 WP – 0,2% + DECIS 2,5 EC – 0,03% sau KARATE ZEON – 0,015%;
2. DITHANE M 45 – 0,2% + DECIS 2,5 EC – 0,03% sau KARATE ZEON – 0,015%.

Produsele care se folosesc pentru prevenirea ?i combaterea bolilor se vor aplica s?pt?mânal iar produsele care se folosesc pentru combatrea d?un?torilor se vor utiliza doar la apari?ia atacului.
Trata?i USTUROIUL – pentru combaterea atacului produs de musca usturoiului (Suillia lurida Meig. ) la culturile înfiin?ate în toamn? cu unul din produsele :
ACTARA 25 WG – 0,02% sau DECIS 2,5 EC – 0,05% sau NOVADIM PROGRESS – 0,2%.
Tratamentul se va efectua când usturoiul are 2 – 3 frunze formate.

Tratati CAP?UNUL pentru combaterea putregaiului pielos al fructelor ?i coletului, p?tarea alb? ?i purpurie a frunzelor cu unul din fungicidele :
ALCUPRAL 50 PU – 0,2% sau CUPRITIM 50 PU – 0,2% sau ZEAMA BORDELEZ? TIP „MIF”– 0,5%.
Tratamentul se va efectua la apari?ia primelor frunze.

Trata?i ZMEURUL pentru a combate septorioza, antracnoza, arsura l?starilor, p?tarea cenu?ie a frunzelor cu unul din produsele :
ALCUPRAL 50 PU – 0,2% sau CUPRITIM 50 PU – 0,2% sau ZEAMA BORDELEZ? TIP „MIF”– 0,5%.
Tratamentul se va efectua la umflarea mugurilor .

Se vor respecta normele de protec?ia muncii ?i tehnica securit??ii, pesticidele fiind toxice pentru om, albine ?i animale.

ÎNTOCMIT,

dr. ing. Georgeta Buciuma?

ANUNT ORGANIZARE CURSURI DE CALIFICARE

CAMERA AGRICOLA JUDETEANA BISTRITA-NASAUD

organizeaz? cursuri autorizate de calificare în meseriile de

„LUCR?TOR CALIFICAT ÎN CRE?TEREA ANIMALELOR”

„POMICULTOR”

Informa?ii la sediul CAJ, strada Ion Slavici, NR.16

Telefon: 0263/217587, 0744995733

BULETIN DE AVERTIZARE-IUNIE 2012

MINISTERUL AGRICULTURII ?I DEZVOLT?RII RURALE
DIREC?IA PENTRU AGRICULTUR? BISTRITA-N?S?UD
UNITATEA FITOSANITAR? BISTRI?A-N?S?UD

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 5 din 5 iunie 2012

La M?R – se vor aplica dou? tratamente pentru combaterea rap?nului, f?inarii, moniliozei, bolilor de scoar??, paduchelui din San-Jose ( G1 ), paduchelui lânos, acarieni, afide, insecte defoliatoare ?i minatoare astfel :
– tratamentul 1 – când fructul are diametrul de 3 cm ( începând cu 8 iunie 2012 ) ;
– tratamentul 2 – la interval de 7 – 12 zile de la efectuarea tratamentului anterior.
Se vor utiliza urmatoarele amestecuri de pesticide:
1. SYSTHANE FORTE – 0,02% sau SCORE 250 EC – 0,01% sau TOPSIN 70 WDG – 0,07% sau CHORUS 75 WG
– 0,02% + DECIS 25 WG – 0,003% + NISSORUN 10 WP – 0,03%;
2. SHAVIT F 72 WP – 0,2% + DECIS 25 WG – 0,003% + DEMITAN 200 SC – 0,07%;
3. FOLICUR SOLO 250 EW – 0,05% sau ZATO 50 WG – 0,01% + ACTARA 25 WG – 0,01% + OMITE 570 EW – 0,1% sau ENVIDOR 240 SC – 0,04%;
4. VECTRA 10 SC – 0,03% sau SYSTHANE C PU – 0,1% + CALYPSO 480 SC – 0,02% sau DANTOP 50 WG – 0,02% sau ACTARA 25 WG – 0,01% + OMITE 570 EW – 0,1%;
5. CAPTADIN 50 PU – 0,25% sau DITHANE M 45 – 0,2% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2% sau WINNER M 80 – 0,2% + SULFOMAT 80 PU – 0,3% sau SHAVIT 25 EC – 0,05% + RELDAN 40 EC – 0,15% + NISSORUN 10 WP – 0,03%;
La P?R ?i GUTUI – se vor aplica 2 tratamente pentru combaterea fumaginei, rap?nului, moniliozei, septoriozei, p?t?rii brune, puricelui melifer, p?duchelui din San-Jose ( G1 ), acarienilor, afidelor, insectelor defoliatoare ?i minatoare, p?duchelui lânos astfel :
– tratamentul 1 – în perioada de cre?tere a fructelor ( începând cu 8 iunie 2012 ) ;
– tratamentul 2 – la interval de 7 – 12 zile de la efectuarea tratamentului anterior.
Se vor utiliza urm?toarele amestecuri de pesticide:
1. SCORE 250 EC – 0,01% sau SHAVIT F 72 WP – 0,2% sau ZATO 50 WG – 0,01% + DECIS 25 WG – 0,003% + NISSORUN 10 WP – 0,03%;
3. DITHANE M 45 – 0,2% sau CAPTADIN 50 PU – 0,25% sau MERPAN 50 WP – 0,25% sau WINNER M 80 – 0,2% + CALYPSO 480 SC – 0,02% sau DANTOP 50 WG – 0,02% sau ACTARA 25 WG – 0,01% + OMITE 570 EW – 0,1% sau ENVIDOR 240 SC – 0,04%;

În livezile de M?R ?i P?R unde este pus în eviden?? atac al focului bacterian al rozaceelor ( Erwinia amylovora ) se vor utiliza urm?toarele produse:
1. CHAMPION 50 WP – 0,04% sau FUNGURAN OH 50 WP – 0,04% sau KOCIDE 101 – 0,04% + CALYPSO 480 SC – 0,02% sau DANTOP 50 WG – 0,02% sau SINORATOX 35 CE – 0,2% sau ACTARA 25 WG – 0,01% + OMITE 570 EW – 0,1%.

La PRUN – se vor aplica dou? tratamente pentru combaterea moniliozei, ciuruirii frunzelor, p?t?rii ro?ii a frunzelor, acarienilor, afidelor, insecte defoliatoare, p?duchelui din San-Jose ( G1) astfel:
– tratamentul 1 – fruct în cre?tere ( începand cu 8 iunie 2012 );
– tratamentul 2 – la interval de 7 -12 zile de la efectuarea tratamentului anterior.
Se vor utiliza urm?toarele amestecuri de pesticide:
1. CAPTADIN 50 PU – 0,2% sau DITHANE M 45 – 0,2% sau MERPAN 50 WP – 0,25% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2% + DECIS 25 WG 0,003% + NISSORUN 10 WP – 0,03%;
2. TOPSIN 70 WDG – 0,07% + DANTOP 50 WG – 0,02% + NISSORUN 10 WP – 0,03%.

La PIERSIC ?i CAIS – se vor aplica 2 tratamente (1 – fruct 2/3 din m?rimea normal?; 2 – fruct m?rime normal?) pentru combaterea moniliozei, ba?ic?rii frunzelor, ciuruirii, f?in?rii, moliei v?rgate, acarienilor, afidelor cu unul din urm?toarele amestecuri de pesticide:
1. SYSTHANE C PU – 0,1% sau TOPSIN 70 WDG – 0,07% + FASTAC 10 EC – 0,02% sau DECIS 2,5 EC – 0,04% sau CALYPSO 480 SC – 0,02%.
2. BRAVO 500 SC – 0,15% sau CAPTAN 80 WDG – 0,15% sau DITHANE M 45 – 0,2% sau NOVOZIR MN 80
0,2% + KUMULUS DF – 0,3% sau KARATHANE M 35 CE – 0,06% + ACTARA 25 WG – 0,01% sau CALYPSO 480 SC – 0,02% sau FASTAC 10 EC – 0,01% sau NOVADIM PROGRESS – 0,1%.

La VI?A DE VIE – se vor aplica dou? tratamente pentru combaterea manei, f?in?rii, putregaiului cenu?iu, p?t?rii ro?ii a frunzelor , acarienilor astfel:
– tratamentul 1 – dupa scuturarea co?ule?elor, cre?terea intens? a l?starilor;
– tratamentul 2 – completa formare a ciorchinilor.
Se vor utiliza urm?toarele amestecuri de pesticide :
1. NOVOZIR MN 80 – 0,2% sau CURZATE MANOX – 0,25% + SULFOMAT 80 PU – 0,4% + DECIS 2,5 EC- 0,05%;
2. RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 0,25% sau ALCUPRAL 50 PU – 0,3% sau DITHANE M 45 – 0,2% + NISSORUN 10 WP – 0,03%.
Produsele acaricide la toate culturile de mai sus se vor folosi doar dac? s-a dep??it pragul economic de
d?unare de 5 – 10 acarieni pe frunz?.

La CARTOF – se vor efectua tratamente împotriva manei, alternariozei, gandacului din Colorado astfel:
– tratamentul 1 – in perioada 11 – 16 iunie 2012 ( la aparitia larvelor de vârsta a II – a a gândacului
din Colorado );
– tratamentul 2 – la un interval de 7 – 15 zile fa?? de tratamentul anterior la care se vor folosi doar
fungicide dac? nu mai sunt prezente larve de Colorado.
Se vor utiliza urm?toarele amestecuri de pesticide:
1. DITHANE M 45 – 2 kg/ha sau BRAVO 75 WP – 2 kg/ha sau ALCUPRAL 50 PU – 0,5% sau CURZATE MANOX – 0,25% sau RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 0,25% + ACTARA 25 WG – 0,06 kg/ha sau MOSPILAN 20 SP – 0,06 kg/ha sau CALYPSO 480 SC – 0,08 l/ha.
CULTURILE DE LEGUME – se vor trata pentru combaterea manei, alternariozei, altor boli foliare, afide, altor d?un?tori astfel:
– tratamentul 1 – in perioada 11 – 16 iunie 2012;
– tratamentul 2 – la un interval de 7 – 15 zile fata de tratamentul anterior, in functie de regimul de
precipitatii.
1. CAPTADIN 50 PU – 0,2% sau DITHANE M 45 – 0,2% sau CURZATE MANOX – 0,25% sau BRAVO 75 WP – 2 kg/ha sau ZEAMA BORDELEZA – 0,5% + DECIS 2,5 EC – 0,05% sau MOSPILAN 20 SP – 0,02%.
Se recomand? tratament la CEAPA – pentru a combate musca cepei ( generatia a II-a ) ?i bolile foliare astfel :
– tratamentul 1 – se va efectua in perioada 11 – 16 iunie 2012;
– tratamentul 2 – la un interval de 7 – 15 zile fa?? de tratamentul anterior, în func?ie de regimul de precipita?ii.
1. NOVOZIR MN 80 – 0,2% sau VONDOZEB 80 PU – 0,2% sau CURZATE MANOX – 0,25% + DECIS 2,5 EC – 0,05% sau CALYPSO 480 SC – 0,02%. + ARACET – 0,12%.

La toate re?etele de tratament se poate ad?uga îngr???mânt foliar în concentra?iile recomandate de produc?tor.

Se vor respecta normele de protec?ia muncii ?i tehnica securit??ii, pesticidele fiind toxice pentru om, albine ?i animale.

ÎNTOCMIT,

dr. ing. Georgeta Buciuma?